Warunki użytkowania Blacknut

BLACKNUT jest francuską spółką akcyjną uproszczoną, o kapitale zakładowym w wysokości 57 234,20 euro, z siedzibą przy 4 square du Chêne Germain, 35510 Cesson-Sévigné (35510), Blacknut").

Artykuł 1. Definicje

W ramach niniejszego Regulaminu, Strony zgadzają się na zastosowanie i definicję pojęć przedstawionych w tym artykule.
Ilekroć w Regulaminie, w tym w tytułach artykułów, użyte zostaną poniższe terminy pisane wielką literą, będą miały znaczenie określone w tym artykule, bez konieczności rozróżniania formy liczby pojedynczej lub liczby mnogiej:

Artykuł 2. Przedmiot

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków, na jakich Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług Blacknut.
Niniejsze warunki obowiązują z wyłączeniem wszystkich innych warunków, chyba że Blacknut wyraźnie uzgodni inaczej na piśmie. Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdej chwili na Stronie internetowej i jest systematycznie przekazywany Użytkownikowi, który o to poprosi.
Każdy dostęp do Usług Blacknut oznacza akceptację wszystkich warunków Regulaminu.

Artykuł 3. Usługa Blacknut

Usługa Blacknut polega na udostępnieniu katalogu gier online, do których Gracze mają dostęp na żądanie, za pośrednictwem kompatybilnych urządzeń połączonych i zgodnie z czasem trwania i warunkami Abonamentu wykupionego przez Użytkownika.
Główne cechy Usługi i Abonamentów są przedstawione na Stronie internetowej. W ramach Usługi Użytkownik ma dostęp do następujących funkcji:

Artykuł 4. Założenie konta użytkownika

Wykupienie abonamentu wymaga uprzedniego założenia Konta Użytkownika przy użyciu informacji podanych przez Państwa za pośrednictwem Aplikacji lub Strony. Są Państwo odpowiedzialni za poufność swojego loginu i hasła, jak również za bezpieczeństwo Państwa sprzętu komputerowego i systemów informatycznych.
Aby założyć konto i zapisać się do Usługi Blacknut, muszą Państwo mieć ukończone 18 lat lub co najmniej 16 lat i być samodzielni. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za określenie, które usługi są lub nie są odpowiednie dla ich małoletnich dzieci, oraz za podjęcie niezbędnych środków ostrożności w celu ograniczenia dostępu do niektórych usług i treści. Za korzystanie z Usług Blacknut przez osobę niepełnoletnią odpowiadają rodzice (lub osoby sprawujące władzę rodzicielską).
Tak długo, jak są Państwo abonentami i przestrzegają Regulaminu, mogą Państwo, jak i członkowie Państwa rodziny, mieć dostęp do Usług Blacknut poprzez zakładanie profili graczy w ramach maksymalnej liczby zawartej w wybranym Abonamencie. W tym celu przy zakładaniu nowego profilu gracza dostępne są funkcje rodzicielskie, które umożliwiają modyfikację ustawień korzystania z Usług w sposób dostosowany do wieku graczy oraz filtrowanie treści. Użytkownik jest odpowiedzialny za sposób korzystana z Usług Blacknut przez wszystkich Graczy, a w szczególności osoby niepełnoletnie, które mogą mieć dostęp do jego Konta Użytkownika.

Artykuł 5. Abonament

Cena, czas trwania i warunki Abonamentu są przedstawione na stronie głównej Usług Blacknut. Abonament pozwala Państwu na podłączenie się do Usługi Blacknut za pomocą kompatybilnych urządzeń połączonych w ramach limitów określonych przez Abonament, który Państwo wykupiliście. Wymagania techniczne dotyczące dostępu do usługi Blacknut są wyszczególnione w artykule 7. Wymagania techniczne i geograficzne niniejszego Regulaminu. Katalog Gier może się zmieniać w trakcie trwania Państwa Abonamentu, Blacknut zastrzega sobie prawo do dodawania, zastępowania lub usuwania Gier ze swojego katalogu w dowolnym momencie.
Jeżeli istotne zmiany w ofercie Blacknut, w tym zmiany warunków finansowych i czasu trwania, mogą mieć wpływ na Państwa Abonament, zostaną o nich Państwo powiadomieni pocztą elektroniczną co najmniej trzydzieści (30) dni przed wejściem zmian w życie. Blacknut zobowiązuje się do udostępnienia katalogu Gier, ale nie gwarantuje dostępności każdej Gry przez cały okres trwania Abonamentu z powodu, na przykład, ewentualnego wygaśnięcia licencji na prawa własności intelektualnej do Gry.
Blacknut zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do (i) przesłania użytkownikom ofert promocyjnych na Abonamenty przez określony czas i na warunkach określonych na swojej Stronie Internetowej (na przykład poprzez kody rabatowe); i/lub (ii) odmowy, ograniczenia, zawieszenia i/lub unieważnienia dowolnego Konta Użytkownika, aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek nadużyć zidentyfikowanych przez Blacknut.

Artykuł 6. Sposób płatności i faktura

6.1. Płatność.
Zakup abonamentu wymaga wybrania spośród dostępnych metod płatności takiej, która posiada obowiazującą datę ważności i jest aktualna. Zobowiązują się Państwo do aktualizowania wszelkich wygasłych metod płatności poprzez zalogowanie się na swoje Konto Użytkownika.
Kwota Abonamentu jest pobierana za najbliższy miesiąc, za pośrednictwem wybranej metody płatności.
Płatność za Abonament, jak również wszelkie inne opłaty związane z korzystaniem przez Państwa z Usługi Blacknut, takie jak podatki i wszelkie opłaty transakcyjne, będą naliczane i pobierane co miesiąc, pierwszego dnia miesiąca Abonamentu. Opłata zostanie naliczona za każdy rozpoczęty miesiąc abonamentu, z wyłączeniem ewentualnego bezpłatnego okresu próbnego. Koszt połączenia z Internetem ponosi Użytkownik.
W przypadku braku zapłaty z jakiegokolwiek powodu, Abonament zostanie natychmiast zawieszony. Użytkownik może w każdej chwili reaktywować swój Abonament poprzez wprowadzenie nowej metody płatności. Gdy tylko Użytkownik wprowadzi nową metodę płatności, płatność dokonuje się natychmiast. Powoduje to reaktywację Abonamentu na nowy okres jednego miesiąca, odnawialny automatycznie z miesiąca na miesiąc, o ile nie zostanie anulowany. Dzień miesiąca, w którym jest dokonana ta płatność, staje się nowym terminem płatności.

6.2. Płatność kodem upominkowym.
Istnieje mozliwość płatności za abonament za pomocą kodu upominkowego zakupionego przez Użytkownika lub osobę trzecią za pośrednictwem Strony internetowej.
Kody upominkowe są ważne przez okres wskazany na potwierdzeniu zamówienia kodu upominkowego, od daty wydania i zawierają wykupiony czas abonamentu zgodnie z opcjami wybranymi przez Użytkownika lub osobę trzecią, podczas zamawiania kodu upominkowego na Stronie internetowej.
Użytkownik ma możliwość, w każdym momencie trwania swojego abonamentu, wprowadzić inną formę płatności na swoim Koncie Użytkownika, zgodnie z warunkami artykułu 6.1., jak wyżej, w celu przedłużenia czasu trwania swojego Abonamentu.
Niewykorzystane kody upominkowe, których data ważności upłynęła, nie podlegają zwrotowi ani reklamacji, nie są przyjmowane z powrotem ani wymieniane.

6.3 Brak prawa do odstąpienia od umowy
W ramach Abonamentu, klikając na "Kupuję" i/lub "Powierdź" oraz wprowadzając środki płatnicze, Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z Usługi Blacknut, która składa się z konta cyfrowego, i przyjmuje do wiadomości, że w sposób wyraźny, rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, zgodnie z artykułem L221-28, 13 francuskiego Kodeksu prawa Konsumenckiego, co nie wpływa na jego prawo do rozwiązania Abonamentu Blacknut w dowolnym momencie, zgodnie z warunkami artykułu 10.
Jednakże wskazuje się, że jeśli Abonament jest zakupiony za pośrednictwem partnerskiej platformy dystrybucyjnej, Abonent jest proszony o zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w danej platformie dystrybucyjnej w celu poznania trybu korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Artykuł 7. Wymagania techniczne i geograficzne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż sama natura usługi gier wideo online, takiej jak Usługa Blacknut, wymaga posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego.
W związku z tym, aby uzyskać dostęp do Usługi Blacknut, muszą Państwo spełniać wymagania techniczne opisane na poniższej stronie:
https://www.blacknut.com/pl/download. Ponadto, aby uzyskać dostęp do Usługi Blacknut za pomocą kompatybilnych urządzeń połączonych, muszą Państwo pobrać Aplikację i wykupić Abonament. Aplikacja jest regularnie aktualizowana, zobowiązują się Państwo do regularnego pobierania aktualizacji, aby utrzymać Usługę w stanie gotowości do działania.
Kiedy podłączają się Państwo do Usługi Blacknut, możemy użyć narzędzi służących do rozpoznawania [sprzętu], aby zbadać Państwa warunki techniczne i określić, czy Państwa konfiguracja spełnia nasze minimalne wymagania techniczne.
Przyjmują Państwo do wiadomości, że działanie Usługi i Gier zależy od Państwa zaplecza technicznego i zgodności z wymaganiami technicznymi dostępnymi pod następującym linkiem: https://www.blacknut.com/pl/support/blacknut-cloud-gaming.
W związku z tym, Blacknut nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne trudności w nadawaniu lub, bardziej ogólnie, za zakłócenia sieci internetowej wpływające na korzystanie z Usługi. Usługa jest świadczona "normalnie" i Blacknut nie udziela żadnych gwarancji co do warunków dostawy Usług, jakości dostawy, transmisji lub dostępności strony i Gier.
Do Państwa należy ustalenie źródła wszelkich problemów z Usługą, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że mogą być spowodowane przyczynami pozostającymi pod Państwa kontrolą.
Wyjątkowo, Blacknut może zawiesić dostęp do całości lub części Usług, jeżeli uznamy, że (a) Państwa użytkowanie/rejestracja w Usłudze Blacknut (i) stanowi problem w zakresie bezpieczeństwa, (ii) może negatywnie wpłynąć na Usługi Blacknut lub systemy lub jedną lub więcej Gier, (iii) może narazić nas, nasze oddziały lub osoby trzecie na odpowiedzialność, lub (iv) może być oszustwem; lub (b) naruszają Państwo którykolwiek z obowiązków wynikających z Regulaminu.

Stosując zasadę transgranicznego przenoszenia usług online w zakresie treści, Blacknut umożliwia Użytkownikowi przebywającemu czasowo w państwie członkowskim Unii Europejskiej dostęp i korzystanie z Usług w taki sam sposób, jak w państwie członkowskim zamieszkania, z którego dokonał zakupu Abonamentu. Weryfikacja miejsca zamieszkania Użytkownika może nastąpić poprzez informacje o płatności wprowadzone na Koncie Użytkownika lub poprzez każde żądanie dowodu tego stanu rzeczy sformułowane przez Blacknut. Jeśli taka weryfikacja nie będzie możliwa lub jeśli Użytkownik nie jest już mieszkańcem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Blacknut zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości przenoszenia Usługi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na jakość Usługi może mieć wpływ wybór sposobu podłączenia Użytkownika do Usługi oraz że katalog dostępnych Gier może się zmieniać, jak opisano w artykule 8. Własność intelektualna.

Artykuł 8. Własność intelektualna

Blacknut udziela Użytkownikowi, na czas trwania jego Abonamentu i w krajach, w których Usługa Blacknut jest dostępna, licencji osobistej, niewyłącznej i niezbywalnej lecz ograniczonej do dostępu do Usługi w celu dostępu i możliwości korzystania z katalogu Gier, dostępnych na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
Jakiekolwiek inne wykorzystanie, w tym między innymi publiczne odtwarzanie i/lub powielanie oraz jakiekolwiek wykorzystanie poza kręgiem rodzinnym, w celach zawodowych, handlowych lub promocyjnych całości lub części Usług Blacknut, Aplikacji i Gry (lub Gier), jest zabronione bez wyraźnej, uprzedniej i pisemnej zgody Blacknut.
Użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować, dekompilować, tłumaczyć, adaptować, rozprowadzać, odtwarzać, przywłaszczać lub kopiować jakiejkolwiek części Usług Blacknut, którejkolwiek z Gier i/lub Aplikacji oraz ich części składowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Gry i wszystkie ich elementy składowe, jak również prawa związane z markami ich wydawców, są chronione prawem własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, których naruszenie może spowodować odpowiedzialność cywilną autora. Ponadto przyjmują Państwo do wiadomości, że z powodu istnienia praw własności intelektualnej do Gier, niektóre Gry dostępne w Usłudze Blacknut w Państwa kraju abonamentowym mogą nie być dostępne w innych krajach, w zależności od zezwoleń udzielonych Blacknut przez właścicieli praw autorskich. Blacknut nie gwarantuje dostępności Gier w ramach danego Abonamentu ani minimalnej liczby Gier dostępnych w ramach danego Abonamentu.

Zamieszczając treści lub inne materiały na stronie Usług Blacknut i/lub mediach społecznościowych Blacknut, udzielają Państwo Blacknut nieodpłatnej, zbywalnej licencji i prawo do udzielania podlicencji na wykorzystanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję i wyświetlanie Państwa treści na całym świecie i w dowolnych mediach przez okres obowiązywania praw autorskich. Oświadczają Państwo, że są właścicielami lub mają pełne prawa do całości opublikowanych w ten sposób treści, aby przyznać tą licencję.

Artykuł 9. Nasza polityka prywatności

Aby utworzyć konto Użytkownika i nabyć Abonament, muszą Państwo zaakceptować naszą Politykę Prywatności.

Artykuł 10. Prawo do zakończenia abonamentu

Abonament może zostać zakończony w dowolnym momencie logując się na Konto Użytkownika. W przypadku zakończenia, nie będą Państwo mieli już dostępu do Usługi Blacknut terminu płatności za bieżący miesiąc, na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

Artykuł 11. Pomoc

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu zgłoszenia napotkanych problemów poprzez formularz kontaktowy.

Artykuł 12. Różne

Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień, z jakiegokolwiek powodu, byłoby nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w pełni skuteczne. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, na mocy obowiązującego prawa lub regulacji i/lub na mocy decyzji sądu, takie postanowienie zostanie uznane za bezskuteczne i nie będzie miało wpływu na ważność pozostałych postanowień, które pozostaną w pełni obowiązujące.

Blacknut zastrzega sobie prawo do odstąpienia, przeniesienia lub wniesienia na rzecz osoby trzeciej, w dowolnej formie, całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu lub do zastąpienia osoby trzeciej w celu wykonania całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu, przy czym taka cesja nie powoduje umniejszenia Państwa praw.

Artykuł 13. Obowiązujące prawo

O ile obowiązkowe przepisy prawa dotyczące Użytkownika nie stanowią inaczej:

Ostatnia data aktualizacji: 01 października 2022